INNOVATION AND UNIVERSAL DESIGN FOR INCLUSIVE SOCIETY
นวัตกรรมและการออกแบบเพื่อสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาค

โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562
The 11th National Conference on Persons with Disabilities 2019 “NCPD 2019”

จากฐานข้อมูลทะเบียนคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 1,947,218 คน หรือร้อยละ 2.93 ของประชากรทั้งประเทศ จำนวน 66,413,979 คน และจากข้อมูลรายงานคนพิการที่มีความพิการรุนแรงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ส่งผลกระทบให้คนพิการได้รับการมองว่าเป็นภาระต่อสังคม ไม่มีความสามารถในการทำงาน อันเนื่องจากความพิการ สภาพปัญหาดังกล่าวเกิดจากสภาพสังคมที่ยังไม่มีการรับรู้ที่ถูกต้อง สังคมยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับคนพิการและความพิการ ทำให้คนพิการ ไม่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิต่างๆ ตามกฎหมาย

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ในการประสาน และกำหนดนโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรวมถึงการสำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม และเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับคนพิการ สถานการณ์ของคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อประโยชน์ต่อการป้องกันการรักษาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และการจัดแผนงานวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ประเมินผล เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

ในปี 2562 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้กำหนดให้มีการจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านวิจัย งานวิชาการ นวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระหว่างสถาบันการศึกษา นิสิต นักศึกษา บุคคล หน่วยงานที่ให้บริการทางวิชาการ อีกทั้งทำให้เกิดการรวบรวมและการให้บริการทางวิชาการอย่างกว้างขวางต่อสาธารณะในวงกว้างต่อไป

กำหนดการ

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๒

เรื่อง “นวัตกรรมและการออกแบบเพื่อสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาค”

(Innovation and Universal Design for Inclusive Society)

วันศุกร์ที่  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๒

The Portal Ballroom อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

……………………………………..

วันศุกร์ที่  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๒

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ปาฐกถาพิเศษ โดย Keynote Speaker  ผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติ/นานาชาติ
๑.   ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล.
๒.   Mr. Joseph Kwan, MH Founder & Managing Director, UDA Consultants Ltd., Hong Kong
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. -เสวนาพิเศษ หัวข้อ Innovative and Universal Design for Inclusive Society นวัตกรรมเพื่อสร้างสังคมทุกคนเท่าเทียม โดย
– คุณศรัณย์  รองเรืองกุล เจ้าของบ้านเขาหลักบีช รีสอร์ท
– คุณกฤษณะ  ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์ เพื่อคนทั้งมวล
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ  กุฎอินทร์ คณะสถาปัตยกรรศาสตร์ สจล.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น. -ประธานในพิธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดินทางมาถึง
๑๓.๐๕ – ๑๓.๓๐  น. – การนำเสนอวีดิทัศน์ความเป็นมาของการจัดงานสัมมนาวิชากร
– การแสดงความสามารถของคนพิการ จำนวน ๒ ชุด
๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. – กล่าวต้อนรับโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)
– กล่าวรายงาน โดย อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
– กล่าวเปิดงาน โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
– การประกาศผลบทความดีเด่น การประกวดนวัตกรรม มอบเกียรติบัตร/โล่รางวัล- พิธีมอบธงเจ้าภาพในปีต่อไป
๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. กิจกรรมห้องย่อย
– การนำเสนอบทความวิชาการ
ห้อง Venus 1:   ลำดับที่ ๑ – ๑๗
ห้อง Venus 2 :  ลำดับที่ ๑๘ – ๓๔ห้อง Venus 3 :  การอบรมเชิงปฏิบัติการของนักศึกษา หัวข้อ “Co – Create Inclusive City”
๑๗.๐๐ น. – สิ้นสุดการจัดงาน

—————————-

หมายเหตุ :  – ช่วงเช้ามีการประกวดนวัตกรรมฯ รอบตัดสิน คู่ขนานกับการปาฐกถาพิเศษ และ เสวนาพิเศษ

– มีล่ามภาษามือ ล่ามแปลภาษา และคำบรรยายภาษาอังกฤษ

– จัดแสดงนิทรรศการตลอดงาน

– กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม