คณะกรรมการด้านวิชาการ

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประธานกรรมการ
อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รองประธานกรรมการ
รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รองประธานกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรรมการ
ผู้แทนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรรมการ
ผู้แทนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการ
ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรรมการ
ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรรมการ
ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการ
ผู้แทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการ
ผู้แทนมหาวิทยาลัยนเรศวร กรรมการ
ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ
ผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรรมการ
ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กรรมการ
ผู้แทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรรมการ
ผู้แทนมหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการ
ผู้แทนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรรมการ
ผู้แทนมหาวิทยาลัยเกริก กรรมการ
ผู้แทนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กรรมการ
ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ กรรมการ
นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย กรรมการ
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรรมการและเลขานุการ
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและติดตามประเมินผลกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสิรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ