ศูนย์วิจัยและออกแบบงานสร้างสรรค์ RCDC
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1  ซอย ฉลองกรุง 1  ถนน ฉลองกรุง
แขวง/เขต ลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร  10520

โทรศัพท์ 0-2329-8365-66   โทรสาร 0-2329-8365-66
โทรศัพท์มือถือ  089-812-0164  รมิดา  ธรรมกัญยา, 083-5453159 สุชญา  จิรารุจิรดา
และ 088 1952179 กรวลัย  ถาวร
Email :  ncpd11th@gmail.com