ประกาศผล

การประกวดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

นวัตกรรมและการออกแบบเพื่อสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาค
INNOVATION AND UNIVERSAL DESIGN FOR INCLUSIVE SOCIETY

ประเภท นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านเทคโนโลยีขั้นสูง
รางวัล ชื่อผลงาน ชื่อทีม ผู้ร่วมทีม
ชนะเลิศ สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับคนหูหนวก RS-Multimedia ดร.สุธา เหลือลมัย
(ภาควิชาหูหนวกศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยราชสุดา)
รองชนะเลิศ Intelligent Prosthesis Arm SciTechno+ น.ส.กวิสรา ศรีพัฒนตระกูล
นายเบญจ์ นาคใหม่
นายณัฐพงศ์ แสนวงศ์วรรณ
(โรงเรียนวารีเชียงใหม่)
ชมเชย เครื่องยกและชั่งน้ำหนักผู้ป่วยติดเตียง Double.B รศ. ดร.สุเมธ อ่ำชิต
นายณรัชต์ นาคก้อน
นายศิริวัฒ บัวรุ่ง
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
ชมเชย อุปกรณ์อ่านฉลากอัจฉริยะ Smart Label’s Reader Device ผศ. ดร.ยุพิน สรรพคุณ
น.ส.วิกานต์ดา วงศ์แจ้
น.ส.ธนภรณ์ ฟูคำ
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี)

 

ประเภท นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
รางวัล ชื่อผลงาน ชื่อทีม ผู้ร่วมทีม
ชนะเลิศ เครื่องช่วยรับประทานอาหารแบบก้านโยก สำหรับคนพิการภาวะสมองพิการที่มีการเคลื่อนไหวแบบเปะปะ(Athetoid Cerebral Palsy) AT บานไม่รู้โรย น.ส.ปุณยภา สุรสิทธิ์สิน
นายลอย จันทร์ตรง
นายเสกสันต์ แก้วแสนสาย
(สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข)
รองชนะเลิศ ปุ่มดัน ปั่นไว AT 2019 น.ส.รุ้งเพชร เครือนพรัตน์
น.ส.ภัชราภรณ์ กองเกิด
นายเสกสันต์ แก้วแสนสาย
งานศูนย์สาธิตอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข)
ชมเชย Modern Walk อุปกรณ์ช่วยพยุงเดินด้วยระบบ Safety Balance หนามแท่ง นายศักนรินทร์ ผิวเหลือง
นายพงษ์นที พวงศรี
นายศุภวัฒน์ นามลัง
นายชัยมงคล ศาลาทอง
นางกมลรัตน์ ผิวเหลือง
ชมเชย FURNITURE DESIGN FOR STUDENT DORMITORY ROOMS BASED ON UNIVERSAL DESIGN PRINCIPLES: A CASE STUDY OF NARESUAN UNIVERSITY DORMITORY D-by Gib น.ส.ภาวิณี โชติบุญ
ดร.จรัญญา พหลเทพ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)
ชมเชย รอกและล้อ 2in1 บริหารข้อไหล่ ทีมคู่หูดูโอ้ช่วยลดไหล่ติด น.ส.สิริรัตน์ มิตรเจริญถาวร
น.ส.เจนจิรา โพธิ์กระสังข์