โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562

The 11th National Conference on Persons with Disabilities 2019 “NCPD 2019”

ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ IMPACT – The Portal Ballroom

>>>ประกาศขยายเวลารับสมัครและเปิดรับผลงาน ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2562<<<

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

-ประเภท นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกณฑ์การตัดสิน
1. การนำวัสดุและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ 20 %
2. สอดคล้องกับแนวคิด Universal Design, Assistive Technology 30 %
3. แนวความคิดสร้างสรรค์ 20 %
4. ความเป็นไปได้ในการนำไปใช้จริง 30 %
รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล 20,000 บาท รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

-ประเภท นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
ชิงเงินรางวัลกว่า 160,000 บาท
เกณฑ์การตัดสิน
1. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 20 %
2. สอดคล้องกับแนวคิด Universal Design, Assistive Technology 30 %
3. แนวความคิดสร้างสรรค์ 20 %
4. ความเป็นไปได้ในการนำไปใช้จริง 30 %
รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล 20,000 บาท รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

>>>ขยายเวลารับสมัครและเปิดรับผลงาน ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2562<<<

ประกาศรายชื่อทีมผู้เข้ารอบ 10 ทีม พร้อมเงินสนับสนุนทีมละ 10,000 บาท 24 พฤษภาคม 2562
พัฒนาผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 24 พฤษภาคม – 4 กรกฎาคม 2562
นำเสนอผลงานรอบ 10 ทีมสุดท้าย และประกาศรางวัล 5 กรกฎษคม 2562

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
ศูนย์วิจัยและออกแบบงานสร้างสรรค์ RCDC
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โทรศัพท์ 0-2329-8365-66 โทรสาร 0-2329-8365-66
โทรศัพท์มือถือ 089-812-0164 รมิดา ธรรมกัญยา, 083-5453159 สุชญา จิรารุจิรดา
และ 088 1952179 กรวลัย ถาวร
Email : ncpd11th@gmail.com

ส่งผลงาน NCPD Innovation Award 2019 คลิก