ประกาศผลบทความ

โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562
The 11th National Conference on Persons with Disabilities 2019 “NCPD 2019”

กลุ่มที่ 1 งานออกแบบสภาพแวดล้อมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อการเข้าถึงและใช้สอยได้ของคนทุกกลุ่ม
รางวัล ชื่อบทความ ผู้นำเสนอบทความ
ดีเด่น การออกแบบชุดอุปกรณ์การอำนวยความสะดวกในการแคมปิ้งสำหรับคนพิการนั่งรถเข็น
Compact Camping Equipment Design for Wheelchair Users
น.ส.สุพิชชา วนาภรณ์
ดร.จรัญญา พหลเทพ
ดีมาก แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในที่พักอาศัยสำหรับผู้พิการทางการเห็น
The design study of housing environment for the vision impaired
น.ส.กรกนก เรืองอ่อง
น.ส.นันทวรรณ อ่ำเอี่ยม
ดี การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยฝึกเดินที่มีระบบพยุงน้ำหนักสำหรับเด็ก
The design and development gait trainer with partial body weight support for children
น.ส.ณัฐธยาน์ สมงาม
ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ

 

กลุ่มที่ 2 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างความเท่าเทียมและการมีส่วนร่วมทางสังคมของคนพิการและผู้สูงอายุ
รางวัล ชื่อบทความ ผู้นำเสนอบทความ
ดีเด่น รูปแบบการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพที่บ้านในผู้มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว
Quality Accessibility on home visit Among people with limited Movement
ผศ.ดร.ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร
น.ส.พัฒนาวดี พัฒนถาบุตร
ดีมาก การติดตามสิทธิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ด้านดิจิทัลด้วย DARE index
Monitoring Digital Accessibility Rights by DARE index
ดร.กมลพรรณ พันพึ่ง
ดี การรู้เท่าทันสื่อและการเข้าถึงบริการ: กรณีศึกษาแฟนเพจคลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็น
Media literacy and accessibility services: A case study of Vision habilitation Clinic fan-page
นายสุกฤษฏิ์ ใจจำนงค์
น.ส.ฐิติมา นาดี
น.ส.ภัชราภรณ์ กองเกิด
ดี เด็กพิการทางการเรียนรู้ ผลกระทบ และการดูแล
Children With Learning Disabilities, Affects, and Carefulness
น.ส.ประกายเพชร แก้วอินทร์
ดี การจัดการ “อารยสถาปัตย์” กับการขับเคลื่อนโอกาสสู่ความยั่งยืนการจ้างงาน “ผู้พิการ” กรณีศึกษายุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกาของรัฐบาลไทย
Universal Design Management to drive the Opportunity to Sustainability of Disabled Employment: The case of Eastern Econcomic Corridor (EEC) Strategy of Thai Govemment
น.ส.พรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์
ดี การศึกษารูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแบบบูรณาการสำหรับคนพิการในชุมชน
The Study of community Integrated Soxial Welfare for People with Disabilities
นางขนิษฐา กมลวัฒน์
น.ส.วิจิตา รชตะนันทิกุล
นางกิ่งแก้ว อินหว่าง

 

กลุ่มที่ 3 การเสริมพลังคนพิการด้วยการศึกษาและการสร้างรายได้ด้วยการมีงานทำ
รางวัล ชื่อบทความ ผู้นำเสนอบทความ
ดีเด่น ประสบการณ์การจ้างงานคนพิการทางจิตในชุมชน
Employment Experience of People with Mental Disabilities in the Community
น.ส.แพรว เอี่ยมน้อย
น.ส.วัชรา ริ้วไพบูลย์
นายไพฑูรย์ สมุทรสินธุ์
นางกนกพร กวินแก้วโกศล
นางหทัยรัฐณ์ วารินทร์
น.ส.จุฬารัตน์ วิเรขรัตนุ์
น.ส.อัปสร จินดาพงษุ์
น.ส.เบญจางค์ สุขจำนงค์
น.ส.ชโลทร เขียวสะอาด
ดีมาก การสร้างสื่อคณิตคิดสนุกเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนตัวอักษรแทนตัวเลขสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
Creating fun math media in order to improve writing skills instead of numbers for Students with learning disabilities
นายอุเทน วีระคำ
ดีมาก การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ห้องเรียนพัฒนาศักยภาพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
Development of the School Curriculum in Thai and Mathematics Learning Ckontents for Students with Special Needs in Potential Development Classroom Demonstration School, Chiang Rai Rajabhat University, Muang District, Chiang Rai Province
น.ส.ปิยฉัตร ไทยสมบูรณ์
น.ส.สุธาสินี ศรีวิชัย
ดี งานวิจัยเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาศักยกภาพการทำงานของคนพิการทางการมองเห็นด้วยกระบวนการเรียนรู้ภาวะด้านใน
Action research: Developing effective work performance of the visual impairment by inner learning process
นายอนุรักษ์ ปฐมลิขิตกาญจน์
นายธวัชพงศ์ หาเรือนโภค
ดี รูปแบบการพัฒนาผู้ให้บริการช่วยเหลือสนับสนุนนักศึกษาที่มีความพิการเรียนรวมในระดับอุดมศึกษาโดยวิธีการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองและการจัดการความรู้
Model of Developing Disability Support Service Provider In Higher Education Using Self Directed Learning And Knowledge Management Process
รศ.ดร.สุรินทร์ ยอดคำแปง
ดี การเรียนรู้ผ่านการทำโครงงานด้านนวัตกรรมเพื่อคนพิการ และผู้สูงอายุ กรณีศึกษา เครื่องเปิดฝาขวดสำหรับผู้มีแขนบกพร่อง
Learning Process through Innovation developing for People with Disability and Elders Project. A case study of Bottle Opener in Impaired arm People
นายกฤช วังสะวิบูลย์
น.ส.พิชญาอร มังกรกาญจน์
น.ส.สิริการย์ แสงภู่นิธิไพศาล
นายชนกานต์ โกรวโซว
นายรัฐ มดนธัม
ดร.ธิติมา วงษ์ชีรี

 

กลุ่มที่ 5 นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ที่จะเกิดในอนาคตที่เอื้อต่อคนทุกกลุ่ม
รางวัล ชื่อบทความ ผู้นำเสนอบทความ
ดีเด่น ประสิทธิผลของโปรแกรมการออกกำลังกาย เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของรยางค์ส่วนบนในผู้ใช้รถนั่งคนพิการที่มีอาการปวดไหล่จากการใช้รถนั่งคนพิการ: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์แบบอภิมาน
Effectiveness of upper limb strengthening exercise program in wheelchair users with shoulder pain from wheelchair used: a systematic review and mata-analysis
น.ส.รุ้งเพชร เครือนพรัตน์
น.ส.ปุณยภา สุรสิทธิ์สิน
ดี การพัฒนาชุดรถเข็นทรีเวย์คิท
A 3-way-kit Wheelchair
น.ส.ธนารีย์ ทวีทรัพย์สุนทร
น.ส.อัญชสา บุตรนุช
นายสุริยพงศ์ กิจกุลธนันต์
ดี กระดานยางพาราวาดภาพนูนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น
Drawing Rubber Board for Visual Impairment Child
ผศ.ดร.เกยูร วงศ์ก้อม