หลักการและเหตุผล

จากฐานข้อมูลทะเบียนคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 1,947,218 คน หรือร้อยละ 2.93 ของประชากรทั้งประเทศ จำนวน 66,413,979 คน และจากข้อมูลรายงานคนพิการที่มีความพิการรุนแรงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ส่งผลกระทบให้คนพิการได้รับการมองว่าเป็นภาระต่อสังคม ไม่มีความสามารถในการทำงาน อันเนื่องจากความพิการ สภาพปัญหาดังกล่าวเกิดจากสภาพสังคมที่ยังไม่มีการรับรู้ที่ถูกต้อง สังคมยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับคนพิการและความพิการ ทำให้คนพิการ ไม่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิต่างๆ ตามกฎหมาย

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ในการประสาน และกำหนดนโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรวมถึงการสำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม และเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับคนพิการ สถานการณ์ของคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อประโยชน์ต่อการป้องกันการรักษาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และการจัดแผนงานวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ประเมินผล เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

ในปี 2562 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้กำหนดให้มีการจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านวิจัย งานวิชาการ นวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระหว่างสถาบันการศึกษา นิสิต นักศึกษา บุคคล หน่วยงานที่ให้บริการทางวิชาการ อีกทั้งทำให้เกิดการรวบรวมและการให้บริการทางวิชาการอย่างกว้างขวางต่อสาธารณะในวงกว้างต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการบูรณาการความร่วมมือของสถาบันการศึกษาที่ร่วมลงนามความร่วมมือกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในการผลิตผลงานวิชาการด้านคนพิการ
2. เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านคนพิการสู่สาธารณะ
3. เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับประเทศ

INNOVATION AND UNIVERSAL DESIGN FOR INCLUSIVE SOCIETY
นวัตกรรมและการออกแบบเพื่อสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาค