โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562

The 11th National Conference on Persons with Disabilities 2019 “NCPD 2019

วันจัดงาน

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562

กำหนดการส่งบทความ

เปิดรับบทความ (Abstract และ Full paper) : ขยายเวลาเปิดรับบทความ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
พิจารณาบทความ : วันที่ 31 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2562
ประกาศผล : (ทางเว็บไซต์) วันที่ 7 มิถุนายน 2562
ผู้เขียนแก้ไขบทความ : วันที่ 7-21 มิถุนายน 2562
ปิดรับบทความที่แก้ไขแล้ว : วันที่ 21 มิถุนายน 2562

กำหนดการประกวดนวัตกรรม

ขยายเวลารับสมัครและเปิดรับผลงาน ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2562
ประกาศรายชื่อทีมผู้เข้ารอบ 10 ทีม พร้อมเงินสนับสนุนทีมละ 10,000 บาท 24 พฤษภาคม 2562
พัฒนาผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 24 พฤษภาคม – 4 กรกฎาคม 2562
นำเสนอผลงานรอบ 10 ทีมสุดท้าย และประกาศรางวัล 5 กรกฎษคม 2562

กำหนดการ

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๒

เรื่อง “นวัตกรรมและการออกแบบเพื่อสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาค”

(Innovation and Universal Design for Inclusive Society)

วันศุกร์ที่  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๒

The Portal Ballroom อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

……………………………………..

วันศุกร์ที่  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๒

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ปาฐกถาพิเศษ โดย Keynote Speaker  ผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติ/นานาชาติ
๑.   ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล.
๒.   Mr. Joseph Kwan, MH Founder & Managing Director, UDA Consultants Ltd., Hong Kong
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. -เสวนาพิเศษ หัวข้อ Innovative and Universal Design for Inclusive Society นวัตกรรมเพื่อสร้างสังคมทุกคนเท่าเทียม โดย
– คุณศรัณย์  รองเรืองกุล เจ้าของบ้านเขาหลักบีช รีสอร์ท
– คุณกฤษณะ  ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์ เพื่อคนทั้งมวล
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ  กุฎอินทร์ คณะสถาปัตยกรรศาสตร์ สจล.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น. -ประธานในพิธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดินทางมาถึง
๑๓.๐๕ – ๑๓.๓๐  น. – การนำเสนอวีดิทัศน์ความเป็นมาของการจัดงานสัมมนาวิชากร
– การแสดงความสามารถของคนพิการ จำนวน ๒ ชุด
๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. – กล่าวต้อนรับโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)
– กล่าวรายงาน โดย อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
– กล่าวเปิดงาน โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
– การประกาศผลบทความดีเด่น การประกวดนวัตกรรม มอบเกียรติบัตร/โล่รางวัล- พิธีมอบธงเจ้าภาพในปีต่อไป
๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. กิจกรรมห้องย่อย
– การนำเสนอบทความวิชาการ
ห้อง Venus 1:   ลำดับที่ ๑ – ๑๗
ห้อง Venus 2 :  ลำดับที่ ๑๘ – ๓๔ห้อง Venus 3 :  การอบรมเชิงปฏิบัติการของนักศึกษา หัวข้อ “Co – Create Inclusive City”
๑๗.๐๐ น. – สิ้นสุดการจัดงาน

—————————-

หมายเหตุ :  – ช่วงเช้ามีการประกวดนวัตกรรมฯ รอบตัดสิน คู่ขนานกับการปาฐกถาพิเศษ และ เสวนาพิเศษ

– มีล่ามภาษามือ ล่ามแปลภาษา และคำบรรยายภาษาอังกฤษ

– จัดแสดงนิทรรศการตลอดงาน

– กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม