โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562

The 11th National Conference on Persons with Disabilities 2019 “NCPD 2019”

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญเข้าร่วมงาน

โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562
The 11th National Conference on Persons with Disabilities 2019 “NCPD 2019”
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ IMPACT – The Portal Ballroom

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
ศูนย์วิจัยและออกแบบงานสร้างสรรค์ RCDC
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โทรศัพท์ 0-2329-8365-66 โทรสาร 0-2329-8365-66
โทรศัพท์มือถือ 089-812-0164 รมิดา ธรรมกัญยา, 083-5453159 สุชญา จิรารุจิรดา
และ 088 1952179 กรวลัย ถาวร
Email : ncpd11th@gmail.com

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน